Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

logo2Zeynep KÖYMEN

Yazı İşleri Müdürlüğü

 Tel   : (454) 777 0 444

Faks: (454) 777 0 555

E-Posta:bilgi@alucra.bel.tr

Dahili:113

 

 

 

Mesut Taha ÇITIROĞLU

Yazı İşleri Müdürlüğü

 Tel   : (454) 777 0 444

Faks: (454) 777 0 555

E-Posta: bilgi@alucra.bel.tr

Dahili:113

 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Yetki, İşlemlerin Yürütümü ve Sorumluluk

Görev ve Yetki

MADDE 6

 • 1- Belediye Başkanlığımıza hitaben diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen resmi evraklar, genel gelen kayıt defterine kaydedilmekle birlikte vatandaşlarımız tarafından Belediye Başkanlığına hitaben verilen istek ve şikayetlerinin yer aldığı dilekçelerin kayda alınarak, ilgili birimlere gönderilmesi.
 • 2- Belediyemiz birimleri tarafından, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlara gönderilecek evrakların müdürlüğümüze gönderilmesi halinde postaya verilerek, ilgili yerlere gönderilmesi.
 • 3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun belediyenin üst yönetim organları bölümünde yer alan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ile ilgili çalışmaların yürütülmesi.
 • 4- 5018-5393 sayılı Kanunlar ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hazırlanmış ve onaylanarak kabul edilmiş bulunan müdürlük bütçesinde yer alan ödenekleri projelerine göre usulüne uygun olarak kullanmak
 • 5-2886 Sayılı Kanuna Tabi İhaleleri hazırlamak

MADDE 7

Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanununun 36. Maddesine istinaden Encümen Üyelerinin Huzur Hakkı ile ilgili puantajlar müdürlüğümüzce hazırlanarak ödeme yapılmak üzere ilgili birime gönderilmektedir.

 • (1) Büro İşlemleri: Belediye Başkanlığımıza hitaben, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen resmi evraklar, vatandaşlarımız tarafından verilen, istek ve şikayetlerinin yer aldığı dilekçeler kayda alınarak, ilgili birimlere gönderilir. Ayrıca 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununun 7. maddesi gereğince, 30 günlük yasal süre içerisinde verilen cevapların karşılığı Dilekçe Kayıt Defterinden kapatılır.
 • (2) Posta İşlemleri: Belediyemiz birimleri tarafından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve vatandaşlara gönderilecek evraklar talepleri halinde (APS, İade Taahhütlü, Tebligat, Normal vb. olarak) müdürlüğümüz tarafından postaya verilerek, ilgili yerlere gönderilmesi sağlanır.
 • (3) Meclis Çalışmaları:
  • a) Alucra Belediye Meclisinin Çalışmaları; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 9 Ekim 2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine uygun olarak, Belediye Başkanlığınca hazırlanan gündem gereği, müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
  • b) 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclis Toplantısı başlıklı 20. Maddesi gereği her ayın ilk haftası gerçekleştirilen Meclis Toplantıları; sesli, görüntülü cihazlarla kaydedilmekte olup Yazı İşleri Müdürlüğümüzde tutanak altına alınmaktadır.
  • c) Gerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gerekse Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre Meclis Toplantı Gündemi yeri ve zamanı mutat usullerle (ilan panosu, internet ilanı) belde halkına müdürlüğümüzce duyurulmaktadır.
  • d) Meclis Görüşmeleri, müdürlüğümüzce tutanak altına alınmakta olup ayrıca karar tutanakları da 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi gereğince hazırlanarak her ayın Meclis Toplantısından önce Meclis Üyelerine dağıtılmaktadır.
  • e) 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. Maddesine göre Meclis Gündemi Belediye Başkanı tarafından belirlendikten sonra, müdürlüğümüzce hazırlanarak, kanuni süresi içerisinde Meclis Üyelerine (elden teslim) belde halkına çeşitli yöntemlerle ( ilan panosu ve internet ortamı) duyurulmaktadır.
  • f) 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereği kesinleşen Meclis Kararlarından İmar ve Bütçe dışındaki kararlar, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi’ne müdürlüğümüzce gönderilerek takibi yapılmakta, hukuka aykırı bulunana kararlar, ilgili birime bildirilerek gereğinin yapılması müdürlüğümüzce sağlanmaktadır.
  • g) ihtisas Komisyonlarının üzerinde çalışmalarını tamamlayarak hazırladıkları raporlar Meclise sunulmak üzere müdürlüğümüzce toplanarak, gereği yapılmaktadır.
  • (4) Encümen Çalışmaları: 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinde yazılı görevini yerine getirmek üzere; 35. Madde kapsamında haftada bir kez toplanarak, Encümene havale edilen tüm konuların bir hafta içinde karara bağlanması için gündemleştirmeyi ve karara bağlanan kararların yazımı, imza altına alınması, dosyalanması, ilgili birimlere ulaştırılması müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.