İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi

logo2Fatma Betül KARSLIOĞLU

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi

 

Tel   : (454) 777 0 444 / Dahili: 116

Faks: (454) 777 0 555

E-Posta: ik@alucra.bel.tr

 

Müdürlüğün Tanımı, Görevleri, Yetki ve sorumluluğu

TANIMI: MADDE 6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22 Şubat 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde Alucra Belediye Meclisince kurulmuş idari yürütme organıdır.

GÖREVLERİ:

Memur Personel: MADDE 7-

a) Mevcut birimlerde görevlendirilmek üzere memur personel için yapılacak işlemlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği sınav ile memur alınması, adaylık sürelerinin programlanması,asaletlerinin tasdik edilmesi,her personel için özlük ve sicil dosyalarının tutulması,görev dağılımlarının yapılması,emekli sandığı ile ilişkilendirilerek emekli sicil numarasının alınması,

b) Memur personelin her yıl kademe ilerlemesi ve 3 yılda bir derece terfilerinin yapılması, kadro derecesi yönünden mağduriyeti olanların kadro değişiklik tekliflerinin yapılması,

c) Memur personelin her yıl sicil raporlarının düzenlenerek sicil amirlerine gönderilerek doldurulmasının temin edilmesi ve sonuçlarının sicil defterine işlenmesi,bir üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarının yapılması,

d) Memur personelin 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 6 ayda bir, yılda 2 defa performansının ölçülmesi sonucu Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirlenen oranlar çerçevesinde tespit edilen personel listesini ödüllendirilmesi için Belediye Başkanının onayına sunmak,

e) Memur personelin günlük devam-devamsızlığını takip etmek,senelik izin onaylarının alınmasını sağlamak,mazeret izinleri,ücretsiz izin, sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesi için gerekli onayı almak, yurt dışına çıkacak personelin izinleri için Valilikle gerekli yazışmaları yapmak,

f) Emeklilik talebinde bulunan personelin emeklilik işlemlerini yapmak ve dosyalarını emekli sandığı genel müdürlüğüne göndermek,

g) Memur personelin pasaport işlemleri için gerekli yazışmaları yapmak.

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi gereğince belirlenen kurum içi ve kurum dışı görevlere personelin görevlendirilmesi iş ve işlemlerini yapmak,