TARİHÇE:

Koman, Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı bir köydür.

Fatih Sultan Mehmet döneminde Horasandan getirilen Türkler buraya yerleştirilmiş köyün bugünkü ahalisi bunların devamıdır. “M.Ö.65 yılında Port kralı Mitirdahat’ın Nikdpolis’te yenilmesi ve Kralın ölmesi üzerine Port toprakları Romalıların bir eyaleti haline gelmiş tir. Roma İmparatoru Teoros’un son zamanlarında ve M.S. 391 de bölgemiz toprakları Orta Asya’dan gelen KOMAN(KIPÇAK)PEÇENEK Türkleri tarafından istila edilmiş ve 60 yıl kadar burada hâkimiyet sürdürmüşlerdir. Burada Bahsedilen Koman (Kıpçak) Türkleri Alucra’nın şu andaki ismi Kovata olan bölgemize (Koman köyü) yerleşmişlerdir. Bu sırada Romalı Kumandanlardan Lucullus Kiraz ağacını Karasus (Giresun) dan alıp Roma’ya kaçırarak götürmüştür.

Belirtilen tarihlerde İlçemiz Şebinkarahisar ve dolayısıyla Peçeneklerden Helgin ve Zara Alucra ilçesinde Koman’lardan (Koman köyü) Kolhit Oymakları Alucra’ya gelmiştir. Helgin oymağı Peçenek İnallarından birinin oğlu olan İlgün veya Ilgun adında bir beyin emri ve kumandasında buraya gelmiş, çoğu kasaba merkezine ve bir kısmı da köylere ve yakın kazalara yerleşmişlerdir. Zara oymağı ise Sara han kumandasında Anadolu ya gelmiş, çoğu da bu günkü Zara kazasına ve birazı da Tamzaraya yerleşmiştir. Koman Türklerine gelince bunlar da Alucra’^nın Koman köyü ve dolayları Şebinkarahisar’ın bir oğul ve Avutmuş mahallesine ve Kayseri havalisine yerleşmişlerdir. Tam 60 yıl bu bölgelerde egemen olarak yaşamışlardır. Bu tarihlerde Türklerden (TURANLILAR) diye bahsedilmekte idi Gene bu tarihlerde Komanlılar Eskiköy Kalesini kullanmak zorunda bulunuyorlardı. Çünkü; Bu günkü kalenin bulunduğu taş henüz inkişaf etmemiş ve şimdiki kasabanın bulunduğu yer çökmemiş olduğundan bu taşla aynı seviye de bulunuyor ve burada bir kale kurmak imkânı görülmüyordu.

Bizans İmparatoru Yuannis 1121 de Balkanlarda Peçenek ve Kumanları mağlup edilince bir kısmını Balkanlarda, bir kısmını da İzmit civarında iskan etti. Böylece Kafkaslarda ve Rumeli de ki Kıpçaklar Hıristiyan oldular İbn Batuta Kırım da ve Bozkırlarda oturan Hıristiyan Kıpçaklara rastlamıştır. Şimale gidenler Rumların komşuları Kumanlar olup bu memleket Kumania (Kıpçak, Cenubi Rusya Ülkesi) adını aldı ve burada buldukları Hıristiyanlarla birleşti. M.S. 8 nci Yüz yıl sonlarına doğru doğudan gelen yeni bir kavmin Anadolu içlerine doğru sızdığını tarihte görüyoruz. Bunlar Mevarünnehir bölgesinden gelen OĞUZLARDIR. Anadolu’ya göç eden Oğuz Türklerinin bir Kolu da Alucra bölgesine gelmiş ve eski yerleşim bölgesi olan koman köyü civarına yerleşmişlerdir. Ancak 1071 de ERZURUMDA Sandık Beyle ve Malazgirt da Alparslan ile yapılan meydan savaşından sonra bütün Anadolu ve gene bu arada Şebinkarahisar- Alucra sonsuz olarak yabancıların elinden kurtulmuş ve asıl sahibi olan (Turanlıların ) Selçukluların eline geçmiştir 1075 yılından 1085 yılına kadar geçen süre içinde Orta Asya tarafından sürekli akın halinde gelmekte olan Türk boylarının yerleştirilmesine çalışılmıştır Alucra Bölgesine yerleşen başlıca Türk boyları: Türk (Oğuz) boyları, Avşar Türkleri boyları, Koman Türkleri Boyları “

Şu anda Rusya’da bulunan GAGAVUZ Türklerinin ana yurdu olarak eski KUMAN Türklerinden olması nedeni ile KOMAN Köyünü bilmekte olup 1998 yılında Giresun Tirebolu Belediye Başkanlığı bünyesinde düzenlenen bir toplantıda TÜRK DEVLETLER TOPLULUĞUNDA bu konu gündeme gelmiş ve Gagavuz Devlet Başkanı ile bir Heyet Gazeteci Yazar Necdet ERTUĞRUL önderliğinde Alucra’ya gelerek Koman köyünü ziyaret de bulunmuşlar aynı tarihe tesadüf etmesi ile Hemşerimiz Ozan Arif’in Alucra Halk (Küçük Ergenekon’dan Haykırış) konserine katılarak ayrılmışlardır. Bu gezi ve ziyaret ile ilgili haberler çeşitli Tarih dergileri ile Gazetelere haber konusu olmuştur