TARİHÇE:

Doludere, Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı bir köydür.

 Köyün eski adı Gicora’dır. 1970 yılında ismi Doludere yapılmıştır.

Alucra ve Şebinkarahisar bölgesi milattan önce sırasıyla Etiler, Amazonlar, Kimriler, Medler, Persler ve Pontlar yönetimi altında kalmıştır. Milattan sonra 65-70’li yıllara kadar Pont idaresinde kalan bölge bu tarihlerde Roma idaresine geçmiştir.

Bölge milattan sonra 391-453 yılları arasında Karadeniz’in kuzeyinden gelen Koman(Kıpçak) ve Peçenek Türklerinin istilasına uğramıştır. Bu Türkler bölgede 60 yıl kadar hüküm sürmüştür. Bu devirlerde bölgemize Peçeneklerden Helkin ve Zara, Komanlar’dan Kolhit oymakları gelmişlerdir. Peçenekler Şebinkarahisar’ın Alişar ve Sipahi köyü çevresine Komanlar ise Alucra’nın koman köyü ve çevresine yerleşmiştir. İşte bu zamanda buralara gelip yerleşen bu Türkler, Ş.Karahisar’ın bulunduğu yere Elgün veya Keygun (Helkine veya Helgüne) adını vermişlerdir.

Bu arada Romalılar bölgeyi tekrar idare altına almak için bir taraftan Hıristiyan misyonerleri bu Türkleri hıristiyanlaştırmakta, öbür taraftan orduları da bunları yönetkeleri altına almaya çalışmaktaydı. Bugünkü Kayadibi, Sipahi Alişar ve yönlerine ve kasabaya fazlaca olarak yerleşmiş bulunan bu Türkler o zaman Kayadibi mevkiindeki taşı oymak suretiyle güzel bir tapınak (Meryem Ana Manastırı) yapmışlarsa da sonradan Hıristiyanlaştırılan bu adamlar burayı kilise haline çevirmişlerdir.

Ş. Karahisar, Alişar, sipahi ve civârindaki köyler Rumlar ile eski Rum mahallesindeki Rumların Rumca konuşmamaları ve bilmemeleri bunların zorla Hristiyan yapılmış yukarıda adı geçen Türklerden zamanımıza ulaşmış kimseler oldukları açıkça görülmektedir.

Osmanlı belgelerinde köyün adı ilk olarak 1520 tarihli Karahisar-ı Şarki tapu tahrir defterinde geçmektedir. İlgili Defterde köyün tamamının Müslüman olduğu 1520 de ödediği verginin 50 akçe olduğu yazmaktadır. 1569 yılında ödediği vergi 1700 akçedir ve köyde 22 kişi olduğu yazmaktadır. Bu nüfus vergi veren erkek sayısıdır. Köyün o zaman ki nüfusunu ise bu rakamı 5 ile çarparak 110 kişi gibi tahmini bir rakam olarak söyleyebiliriz. Alucra’ya bağlı bu köyde Danza adında bir mezra ve bir zemin bulunmaktadır. Köyün 1 adet değirmeni bulunup senede 4 ay çalışmaktadır.Bir başka Osmanlı kaydı ise 1642 Tarihli mufassal avarız defteridir. Bu defterdeki kayıt şöyledir;

Karye-i Gicora
Seydibekir

Hane-i Ömer veled-i Süleyman, ‘an erbab-ı timar-ı karye-i mezbur

Haneha-i Re’vaya-yı Müslümanan
  • Hane-i Hasan veled-i Mustafa
  • Hane-i Ali veled-i Hasan
  • Hane-i Hüseyin veled-i Turkaya
  • Hane-i Muslu veled-i Hasan
  • Hane-i Receb veled-i Yunus
  • Hane-i Ahmed veled-i Şah kulu
  • Hane-i İbrahim veled-i Davud
  • Hane-i Fettullah veled-i Mehmed
  • Hane-i Yakub veled-i Mustafa