ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

İlçemiz Yunus Emre Mahallesi Pazar yerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerindeki Halı Saha Spor Kompleksi  2886 Sayılı Yasa’ nın 45. Maddesi gereğince 23 Mart 2018 Cuma  Günü  saat 14:00’ de yapılacak ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

Halı Sahanın arsası Belediyemize ait olup, tesisin yapım bedeli ihaleyi alacak gerçek veya tüzel kişi tarafından mevcut işleticiye ödenecektir.

Yıllık kira muhammen bedeli 1.800,00-TL’ sı olup, geçici teminat 540,00-TL’ sıdır.

Şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00-TL’ sı karşılığında temin edilebilir.

İsteklilere duyurulur.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

 Şartnamenin satın alındığına dair makbuz

  1. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont
  2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (nüfustan alınacak)
  4. Belediyemize borcu olmadığına dair mali hizmetler müdürlüğümüzden alınacak yazı
  5. Vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname
  6. Adli sicil belgesi
  7. Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetiminde ki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vergi levhası, geçici teminatı yatırdığına dair dekont, tebligat adresi, şartname satın alındığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair yazı.
  8. 2886 Sayılı Yasa’nın 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar
  9. İhaleye posta, faks, mail vb. araçlarla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.06.03.02018

ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI