Giresun ili Alucra ilçesinde bulunan belediyemize ait kız öğrenci yurdu binasındaki işyerleri, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 45.Maddesi gereğince açık teklif alma usulü ile satılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

Sıra No Mahalle Cinsi Ada Parsel Muhemmen Bedeli Geçici Teminat (TL)
1 Yunusemre Betonarme Karkas İş Yeri 2 185 3 296,65 m² 400.670,32 TL + KDV 12.020,10 TL
2 Yunusemre Betonarme Karkas İş Yeri 4 185 3 152,26 m² 205.650,00 TL + KDV 6.196,50 TL
3 Yunusemre Betonarme Karkas İş Yeri 5 185 3 105,55 m² 142.561,10 TL + KDV 4.277,00 TL
4 Yunusemre Betonarme Karkas İş Yeri 7 185 3 50 m² 67.532,50 TL + KDV 2.026,00 TL

 

Yukarıda niteliği diğer özellikleri muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen gayrimenkuller 20/09/2017 çarşamba günü saat 14:00 dan itibaren sıra numarasına göre Belediye Meclis salonunda encümenimize yapılacak ihale ile satılacaktır.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

a) Şartnamenin satın alındığına dair belge

b) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz yada teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (nüfustan alınacak)

e) Belediyemize borcu olmadığına dair mali hizmetler müdürlüğümüzden alınacak yazı

f) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyanı vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname

g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

h) Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi doldurulacak ve ortaklar belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

i) 2886 Sayılı Yasa’nın 6.Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar

j) İhaleye posta, faks, mail vb. araçlarla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

   İhale şartnamesi Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden 300 TL karşılığında temin edilebilir. İsteklilere duyurulur. 09/08/2017