Giresun İli, Alucra İlçesi, Yunus Emre Mahallesi Çeşmeönü mevkii tapunun pafta No 49LI, Ada No 185, Parsel No 3 de kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait öğrenci yurdunun zemin katında bulunan 4-5-6 ve 7 no.lu işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince açık teklif alma usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. 6 ve 7 No.lu işyerleri birlikte tek işyeri olarak kiralanacaktır.

SIRA NO MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL YILLIK MUHAMMEN               BEDEL            TL GEÇİCİ TEMİNAT    TL
1 Yunus Emre Yurt Binası Zemin Kat 4 No.lu İşyeri 185 3 152,26 m² 20.098,32 TL 602,95 TL
2 Yunus Emre Yurt Binası Zemin Kat 5 No.lu İşyeri 185 3 105,55 m² 13.932,60 TL 417,97 TL
3 Yunus Emre Yurt Binası Zemin Kat 6 ve 7 No.lu İşyerleri 185 3 6 No.lu İşyerleri 39,47 m²

7 No.lu İşyeri: 58,06 m²

12.873,96 TL 386,21 TL

Yukarıda tapu bilgileri, muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen gayrimenkuller 07/06/2018 Perşembe günü Saat 14:00‘dan itibaren sıra numarasına göre Belediye Meclis salonunda encümenimizce yapılacak ihale ile kiralanacaktır.

Gerçek kişi olması halinde;

 1. İhaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat adresi
 2. İhale şartnamesinin satın alındığına dair dekont ve form
 3. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Yerleşim belgesi (Nüfustan alınacak)
 6. Belediyemize borcu olmadığına dair belediyemiz mali hizmetler müdürlüğümüzden alınacak yazı
 7. Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname
 8. Adli sicil belgesi

Tüzel kişi olması halinde;

 1. İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
 2. İhaleye katılacaklar için noter tasdikli yetki belgesi, noter onaylı imza sirküleri,
 3. Tüzel kişiliğin vergi levhası,
 4. Tebligat adresi,
 5.  Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada makbuz,
 6. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz ve form,
 7. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış yazı.

Şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İsteklilere duyurulur.23.05.2018